X

  • دکتر بهرام عین اللهی
  • دکتر ابوالفتح لامعی
  • گزارش تصویری کارگاه کیفیت در

    مراقبت های اولیه سلامت

    بهمن ماه 1398

واژه شناسی ارائه دهندگان خدمات خودارزیابی  گیرندگان خدمات مراقبت اولیه سلامت

 

       

 

برگزاری جلسه هشتم کمیته راهبردی ارتقای کیفیت مراقبت های اولیه سلامت

کارشناس سایت 0 307

جلسه هشتم کمیته راهبردی ارتقای کیفیت مراقبت های اولیه سلامت در تاریخ 25 مرداد 1396 با حضور اعضای این کمیته در مرکز مدیریت شبکه بهداشت وزارت بهداشت برگزار گردید.

RSS
12
دی ان ان