X

معرفی برنامه

برنامه کیفیت در مراقبت های اولیه سلامت، از سال 1396 با تشکیل کمیته کیفیت در مراقبت های اولیه بهداشتی در مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت دنبال می شود. با توجه به مدل سازمان بهداشت جهانی و شرایط خاص نظام شبکه در کشور، 40 شاخص به عنوان شاخص های ارزیابی وضعیت کیفیت در مراقبت های اولیه انتخاب و اندازه گیری و ارتقای مداوم آنها به دانشگاه ها واگذار شده است. این شاخص ها در قالب 7 حیطه شامل 8 شاخص کیفیت در قالب بعد عدالت و دسترسی، 5 شاخص در بعد ایمنی، 2 شاخص در بعد کارایی، 13 شاخص در بعد اثربخشی، 2 شاخص در بعد بیمار محور، 3 شاخص در بعد حاکمیت و 7 شاخص کیفیت مربوط به بعد تناسب مراقبت دسته بندی شده اند.

دی ان ان